1.    Rozpoczęcie zajęcia
dydaktyczno – wychowawczych
2 września 2019 r.   Podstawa prawna – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  
2.  Zimowa przerwa świąteczna   23 – 31 grudnia 2019 r.   Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,  z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  
3.  Ferie zimowe   13 – 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie 10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  
4.  Wiosenna przerwa
świąteczna  
9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.    Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  
5.  Egzamin
ósmoklasisty
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzaminosmoklasisty/harmonogramkomunikatyiinformacje/   Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).  
6.  Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze
jesiennym  
Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzamin-gimnazjalny/komunikaty-i-informacje/)   Podstawa prawna:  art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);  § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r.  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)  
7.  Zakończenie
zajęć w klasach
(semestrach)
programowo
najwyższych
szkołach
ponadpodstawowych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9), w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września  
24 kwietnia 2020 r.    Podstawa prawna:  § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  
8.  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) 3 stycznia 2020 r. 
  programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego       Podstawa prawna § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). § 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  
9.  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktycznowychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego   31 stycznia 2020 r.    Podstawa prawna § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);  § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  
10.  Egzamin maturalny   Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://www.cke.edu.pl/egzaminmaturalny/egzaminwnowejformule/komunikatyiinformacje/;    https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-starejformule/komunikaty-i-informacje/)   Podstawa prawna art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);  § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  gimnazjalnego  i  egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 2223, z późn. zm.).  
11 Egzamin zawodowy Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  (https://www.cke.edu.pl/egzaminzawodowy/egzaminwnowejformule/komunikatyiinformacje/;   https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule-
    2/komunikaty-i-informacje/)   Podstawa prawna art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)  
12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie   Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  (https://www.cke.edu.pl/egzaminzawodowy/egzaminwnowejformule/komunikatyiinformacje/;   https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule2/komunikaty-i-informacje/)   Podstawa prawna art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)  
13 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   26 czerwca 2020 r.   Podstawa prawna § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).  
14 Ferie letnie   27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.   Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).