RADA RODZICÓW

Rada Rodziców to organ szkoły , który tworzą przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Każdy członek szkolnej Rady Rodziców wybierany jest przez rodziców klasy, do której uczęszcza jego dziecko, jednak reprezentuje on ogół rodziców w kontaktach z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą.
Rada Rodziców jest organem niezależnym od organów szkoły, powoływana jest jednak do współpracy ze szkołą we wszystkich sprawach związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia uczniów oraz funkcjonowania szkoły.
Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Może gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Kompetencje Rady Rodziców ustala Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996, Nr 67, poz. 329 ze zm.)

REGULAMIN RADY RODZICÓW

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym  2020/2021 wchodzą:

Przewodniczący           Aurelia Stępa

Sekretarz                       Katarzyna Trocha

Skarbnik                         Agnieszka Fikus-Kołodziejek

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

  • 25 zł, gdy do szkoły uczęszcza jedno dziecko;
  • gdy do szkoły uczęszcza dwoje dzieci składka wynosi 25 zł na pierwsze dziecko i 20 zł na drugie;
  • gdy do szkoły uczęszcza troje dzieci, składka wynosi 25zł na pierwsze dziecko, 20 zł na drugie i 0 zł na trzecie dziecko.

Wpłat można dokonywać w dwóch wariantach:

  • gotówką u Pani Grażyny Fikus,
  • przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców.

Dane do przelewu:

Nr rachunku: 34 1240 3839 1111 0010 8610 1702

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców SP Lubczyna

Adres odbiorcy: Lubczyna, ul. Lipowa 14, 72-105 Lubczyna

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka lub dzieci, rok szkolny 2020/2021