Rada Rodziców

Rada Rodziców to organ szkoły , który tworzą przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Każdy członek szkolnej Rady Rodziców wybierany jest przez rodziców klasy, do której uczęszcza jego dziecko, jednak reprezentuje on ogół rodziców w kontaktach z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą.
Rada Rodziców jest organem niezależnym od organów szkoły, powoływana jest jednak do współpracy ze szkołą we wszystkich sprawach związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia uczniów oraz funkcjonowania szkoły.
Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Może gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Kompetencje Rady Rodziców ustala Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996, Nr 67, poz. 329 ze zm.)

Regulamin Rady Rodziców

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym  2017/2018 wchodzą:

Przewodnicząca            Agnieszka Jóźwik

Zastępca                        Monika Bednarek

Skarbnik                          Monika Klyszcz

Członkowie Rady Rodziców

1. Joanna Kryger-Kołodziejek

2. Agnieszka Fikus-Kołodziejek

3. Magdalena Kaczkowska

4. Urszula Siejo

5. Bogumiła Lechwar

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/18 wynosi:

  • 35 zł, gdy do szkoły uczęszcza jedno dziecko;
  • gdy do szkoły uczęszcza dwoje dzieci składka wynosi 35 zł na pierwsze dziecko i 25 zł na drugie;
  • gdy do szkoły uczęszcza troje dzieci, składka wynosi 35 zł na pierwsze dziecko, 25 zł na drugie i 15 zł na trzecie dziecko.

Składkę można wpłacać do p. Moniki Klyszcz, a także na nr konta 55 1320 1537 3231 2656 3000 0001.