RADA RODZICÓW

Rada Rodziców to organ szkoły , który tworzą przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Każdy członek szkolnej Rady Rodziców wybierany jest przez rodziców klasy, do której uczęszcza jego dziecko, jednak reprezentuje on ogół rodziców w kontaktach z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą.
Rada Rodziców jest organem niezależnym od organów szkoły, powoływana jest jednak do współpracy ze szkołą we wszystkich sprawach związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia uczniów oraz funkcjonowania szkoły.
Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do Dyrektora i Rady Pedagogicznej. Może gromadzić fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.
Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Kompetencje Rady Rodziców ustala Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996, Nr 67, poz. 329 ze zm.)

REGULAMIN RADY RODZICÓW_22-23

W skład Rady Rodziców w roku szkolnym  2022/2023 wchodzą:

Przewodniczący                        Agnieszka Jóźwik

Zastępca przewodniczącego   Natalia Bartnik

Sekretarz                                    Anna Roggenbuck

Skarbnik                                    Agnieszka Fikus-Kołodziejek

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023 wynosi:

  • 35 zł, gdy do szkoły uczęszcza jedno lub dwoje dzieci;
  • gdy do szkoły uczęszcza trzecie dziecko, składka wynosi 0zł.

Wpłat można dokonać:

  • przelewem na rachunek bankowy Rady Rodziców.

Dane do przelewu:

Nr rachunku: PKO bp.sa 53 1020 4812 0000 0602 0192 5825

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców SP Lubczyna

Adres odbiorcy: Lubczyna, ul. Lipowa 14, 72-105 Lubczyna

Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka lub dzieci, rok szkolny 2023/2024

Preliminarz finansowy Rady Rodziców

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 2022

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców 2022-2023