Procedury

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669)

ogłoszono dnia 24 maja 2018 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Art. 37. 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:

1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko;

2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.

3. Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołąUczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.

7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmującego:

1) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7;

2) zapewnienie dostępu do:

a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz
b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.

8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:

1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4;
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Art. 305. wprow. Prawo oświatowe

Przepisy dostosowujące i przejściowe

1.Zezwolenia, o których mowa w art. 16 uchylony ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, wydane przed dniem 1 września 2017 r. pozostają w mocy.

2.Do wniosków o wydanie zezwolenia, o których mowa w art. 16 uchylony ust. 8 ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, złożonych do dnia 31 sierpnia 2017 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 15 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

3.Do spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub szkołą, na podstawie zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy ustawy – Prawo oświatowe.

Informacje praktyczne dla rodziców:
Rodzice składają w szkole wskazane w ustawie dokumenty (można skorzystać z załączonych wzorów), wypełniając także ankietę informacyjną, na podstawie której dziecko zostaje przyjęte do szkoły.
Uwaga:  Opinia, zgodnie z wykładnią MEN  jest ważna przez wszystkie lata danego cyklu kształcenia (przez okres „zerówki”; przez 8 lat szkoły podstawowej). Prócz rocznych egzaminów klasyfikacyjnych dziecko edukacji domowej, w klasie ósmej przystępuje do sprawdzianu ósmoklasisty.
Dziecku edukacji domowej przysługuje prawo do legitymacji szkolnej (aktualnie z numerem pesel).
Wzajemne ustalenia między dyrektorem szkoły (lub delegowanymi przez niego pracownikami szkoły), a rodzicami dotyczą:
– porad lub pomocy nauczycieli, jakie mogą uzyskać dziecko lub rodzice;
– sugerowanych podręczników przedmiotowych;
– terminu lub terminów egzaminu klasyfikacyjnego (przy większej ilości przedmiotów egzaminacyjnych zachodzi możliwość rozłożenia ich w czasie roku szkolnego);
– dodatkowych zajęć, organizowanych w szkole, z których dziecko będzie mogło skorzystać.