Zapis w podstawie programowej mówi: „Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”.

Przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie działają dwa oddziały przedszkolne: dla dzieci trzy- i czteroletnich oraz dla dzieci pięcio- i sześcioletnich. W obu oddziałach  dzieci mają zapewnione m.in. wsparcie we wszechstronnym i swobodnym rozwoju, możliwość zabawy i odpoczynku w poczuciu bezpieczeństwa oraz działania edukacyjne dostosowane do możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań dziecka.