Zadania oddziału przedszkolnego

 1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty.
 2. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci od 3-6 lat.
 3. Oddział realizuje program dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy zgodnie z zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 4. Szczegółowo organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny oddziału przedszkolnego opracowany przez dyrektora szkoły, który zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 5. Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do 16:30.
 6. Godzina zajęć trwa 60 minut.
 7. Wychowanie, nauczanie i opieka jest bezpłatna.
 8. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 9. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wychowania przedszkolnego.
 10. Nauczyciele oddziału przedszkolnego wchodzą w skład Rady Pedagogicznej szkoły.
 11. Nauczyciel zobowiązany jest:
  • informować radę pedagogiczną o realizacji planu pracy i postępach wychowanków
  • przeprowadzać diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej
 • na bieżąco informować rodziców o postępach ich dzieci
 • współpracować z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i logopedą