Podstawa prawna odroczenia obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

– 30 sierpnia 2013 r. – ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw tzw. „USTAWA SZEŚCIOLATKOWA” (Dziennik Ustaw z dnia 30 października 2013 r. poz. 1265)
– ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw po art. 13cdodano art. 13e:
w roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:
 • urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,
 • urodzone w 2009r.
Oznacza to, że 1 września 2015r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w okresie lipiec-grudzień 2008 r. oraz wszystkie dzieci 6-letnie z rocznika 2009.
Zgodnie z art.16 ust.3 ustawy o systemie oświaty, w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być więc odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
W przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim nie mają zastosowania przepisy dotyczące odroczenia obowiązku szkolnego, gdyż udział dziecka w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych jest zarówno formą spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, jak i obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego jest podejmowana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (art.16 ust.4 ustawy o systemie oświaty).
OPINIĘ w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje publiczna lub niepubliczna poradnia psychologiczno – pedagogiczna wyłącznie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
Poradnia psychologiczno – pedagogiczna jest zobowiązana wydać opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego powinna być także dołączona do ww. wniosku również w przypadku ubiegania się o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

PROCEDURA ODROCZENIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

(na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty / Dz.U. 2014 poz. 642)

 1. Wniosek w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.
 2. Jeżeli dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka i odroczono mu spełnianie obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, informuje dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o odroczeniu spełniania tego obowiązku.
 3. Do wniosku w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 4. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 5. W roku szkolnym 2015/16 dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z art. 16 ust.3 ustawy kontynuuje przygotowanie przedszkolne także w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 6. Do odraczania spełniania obowiązku szkolnego dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku dołącza się opinię w sprawie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 7. W roku szkolnym 2015/16 do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci urodzone w roku 2008, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, stosuje się przepisy art.16 ust.3 i 4 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 20 maja 2014 r. poz. 642).
 8. W roku szkolnym 2015/16 do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci urodzone w roku 2008, które powinny rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, stosuje się przepisy art.14 ust.1a ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2014r.
  Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, zachowują to prawo do końca okresu, na jaki zostało udzielone.
 9. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w zaleceniach może zawierać zapis o możliwości odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego.
 10. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego wydają zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Istnieją różne możliwości zgłoszenia dziecka na badania w poradni w celu uzyskania opinii w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego:
 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka samodzielnie kompletują wymagane dokumenty i dołączają je do osobiście wypełnionego zgłoszenia i wniosku składanego w sekretariacie poradni;
 2. Dyrektor przedszkola/szkoły stosownym pismem podaje poradni do wiadomości, że dane dziecko będzie ubiegało się o opinię poradni w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego; wszystkie wymagane dokumenty kompletują i składają w poradni rodzice/prawni opiekunowie;
 3. Dyrektor przedszkola/szkoły może zastąpić rodziców/prawnych opiekunów dziecka w gromadzeniu stosownej dokumentacji (przy czym wypełniają oni osobiście zgłoszenie i wniosek do poradni).
Diagnoza dziecka pod kątem określenia dojrzałości szkolnej powinna być dokonana do końca sierpnia danego roku szkolnego.

NAJCZĘSTSZE POWODY ODROCZENIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO:

 • stan zdrowia (dziecko leczone – choroba przewlekła)
 • niski lub obniżony poziom rozwoju intelektualnego,
 • nieharmonijny rozwój intelektualny – duża różnica między rozwojem funkcji percepcyjno – motorycznych, a funkcji słowno-pojęciowych,
 • wada wymowy,
 • zaburzony rozwój społeczno-emocjonalny i sfera emocjonalno-motywacyjna (płaczliwość, nadpobudliwość, lęki, trudności w nawiązywaniu relacji indywidualnych lub z grupą, brak odporności na niepowodzenia),
 • duże trudności w skupieniu uwagi.

  GOTOWOŚĆ SZKOLNA 

Gotowość szkolna – osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu i opanowanie treści programowych klasy pierwszej (W. Okoń, Słownik Pedagogiczny, Warszawa, 1981)
Gotowosc szkolną zwaną też dojrzałoscią pojmuje się zazwyczaj jako osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju psychicznego, jaki pozwala mu sprostać obowiązkom szkolnym. Dwa zatem momenty są istotne przy określaniu stopnia dojrzałości szkolnej: właściwości rozwoju dziecka i wymagania szkolne. Odpowiedni rozwój poznawczy, emocjonalno – społeczny i fizyczno – somatyczny jest więc warunkiem osiągnięcia dojrzałości do szkoły, powodzenie szkolne, czyli możliwość sprostania wymaganiom szkoły, jednym z jej warunków. Dojrzałość szkolną ujmuje się w sposób bardziej statyczny, jako fakt określonego etapu rozwoju, przypadającego na wiek rozpoczynania obowiązku szkolnego lub dynamicznie czyli jako proces długotrwałych zmian w rozwoju psychofizycznym dziecka, prowadzący do momentu pozwalającego podjąć naukę w szkole. Obydwa te ujęcia są uzasadnione i powiązane ze sobą, zwłaszcza, gdy przyjmie się merytoryczne założenie, iż dojrzałość jednostki jest wynikiem współdziałania dwóch procesów rozwojowych dojrzewania i uczenia się. Dostateczny zasób doświadczeń dziecka w sferze psychicznej i fizycznej jest obiektem procesów rozwoju dziecka i jego możliwości uczenia się w wieku przedszkolnym (W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa ,1996)