PROJEKT EDUKACYJNY

 

PODRÓŻ KU WARTOŚCIOM

 

,,Uważam się za osobę wartościową i ważną, i czuję, że jestem przynajmniej w takim samym stopniu dobry jak każdy inny człowiek w moim wieku  i w podobnej sytuacji społecznej.  Sądzę, że zasłużyłem sobie na szacunek i poważanie ze strony moich rówieśników  i współpracowników. Czasami mam dobry wpływ na innych, gdyż staram się szanować ich uczucia i nie znęcam się nad nimi. Wiem, co jest dobre i potrafię oraz chcę bronić swych poglądów. Jednocześnie mam wrażenie, że jestem elastyczny i skłonny poznać inne punkty widzenia, nie czując przy tym zagrożenia ani groźby ataku. Lubię podejmować nowe wyzwania i nie denerwuję się, jeżeli coś nie od razu wychodzi mi dobrze. Jestem cierpliwy.”

                                                                                                                                        Sharon Wegscheider – Cruse

 

Wstęp

Czym są wartości?

Najczęściej przyjmuje się, iż pojęcie wartość oznacza ,,to wszystko co uchodzi za ważne i cenne dla jednostki i społeczeństwa oraz jest godne pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel dążeń ludzkich”(Łobocki M., Pedagogika wobec wartości. 1993). To, co jest dla nas ważne i cenne, co jest dla nas wartością, wiele o nas mówi. Czy to sobie uświadamiamy, czy nie, nasze wartości wpływają na każdą naszą decyzję  i działanie, ponieważ staramy się zdobyć i zachować to, na czym nam zależy (Koźmińska I., Olszewska E., Z dzieckiem w świat wartości. 2007).

Ogólnie o wartościach można powiedzieć, że są to:

 1. Rzeczy i sprawy ważne, cenne, pożądane.
 2. Życiowe drogowskazy, mapy, kompas życiowy.
 3. Standardy naszych myśli, postaw i zachowań, które mówią o tym, kim jesteśmy,  jak żyjemy i jak traktujemy innych ludzi (wg I. i R. Eyre).
 4. Kryteria naszych ocen, decyzji i wyborów.

Nauczenie dziecka wartości jest najważniejszym zadaniem wychowawczym dla rodziców i nauczycieli. Praktykowanie wartości w życiu tworzy charakter człowieka. Mocny system wartości i umiejętność kierowania się nimi w życiu to najważniejszy kapitał, w jaki powinniśmy wyposażyć dziecko.

Główne cele programu

 • Wprowadzenie wychowanków i uczniów w świat wartości.
 • Działanie w systemie wartości.
 • Poszukiwanie wartości, odkrywanie i doświadczanie ich wraz z wychowankami.
 • Odróżnianie tego, co rozwija i umacnia, od tego co szkodzi i niszczy rozwój człowieka  i więzi z innymi ludźmi.

Cele szczegółowe

 • Kształtowanie szacunku dla siebie i innych osób.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych ludzi.
 • Nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi.
 • Radzenie sobie z emocjami- samokontrola.

Zamierzone osiągnięcia wychowanków i uczniów:

 • rozpoznają wartości takie jak: prawda, odpowiedzialność, tolerancja, szacunek, przyjaźń, miłość, inne,
 • dostrzegają krzywdę innych,
 • pomagają słabszym i potrzebującym pomocy,
 • akceptują, że wszyscy mają równe prawa i obowiązki,
 • formułują ocenę zachowań własnych i innych ludzi,
 • akceptują sytuacje, gdzie następuje różnica zdań, celów i potrzeb,
 • dyskutują z kolegą i dochodzą do kompromisu,
 • doświadczają samodzielnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • przestrzegają ustalonych norm postępowania.

Termin realizacji projektu

Projekt realizowany będzie od listopada 2017 r. do maja 2018 r.

Uczestnicy programu

W programie uczestniczyć będą dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-VII Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie.

Charakterystyka programu

Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci  w świat wartości moralnych jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia. Proponowany przez nas program nauczania wartości obejmuje 11 uniwersalnych wartości moralnych.

W każdym miesiącu nauczyciele skupiają się na nauczaniu jednej wartości i mają do dyspozycji wiele sposobów na realizację zadania, np. czytanie bajek lub opowieści i omawianie z dzieckiem konkretnych cech i zachowań, gry, odgrywanie ról i scenek, rozmowy itp. Dla każdej z grup wiekowych nauczyciele planują odmienne formy pracy indywidualnej lub zbiorowej, w grupach lub zespołach, w klasie lub w domu. Dobór odpowiednich metod pracy ma na celu pobudzenie uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności.

Ustalony został następujący rozkład omawianych wartości w kolejnych miesiącach:

 1. Listopad- STOP CYBERPRZEMOCY
 2. Grudzień- TOLERANCJA
 3. Luty – KULTURA I SZACUNEK, PRZYJAŹŃ I MIŁOŚĆ
 4. Marzec- ODPOWIEDZIALNOŚĆ I MĄDROŚĆ
 5. Kwiecień- UCZCIWOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ
 6. Maj- ODWAGA I PRAWDOMÓWNOŚĆ, ASERTYWNOŚĆ
 7. WIZJA ŚWIATA BEZ WARTOŚCI

Ewaluacja

Ewaluacja programu służyć będzie badaniu nabytych umiejętności wychowanków i uczniów w zakresie stosowania zasad i norm czyli wartości.

Narzędzia ewaluacyjne

 • Stała obserwacja wychowanków i dzieci.
 • Analiza dokumentacji pedagoga szkolnego.
 • Ankieta wśród uczniów klas IV-VII.

 

LISTOPAD- STOP CYBERPRZEMOCY

Lp. Temat Działania Odpowiedzialni
1. Cyberprzemoc- hejt w sieci boli naprawdę.

Projekcja filmu „Stop cyberprzemocy”.

 

Godziny z wychowawcą       w klasach IV, V, VI, VII K. Reginia,

J. Jacewicz,

M. Urbańska,

D. Paździora

2. Komputer, a inne formy spędzania czasu wolnego- zyski i straty. Język polski w klasach IV, V, VI, VII M. Urbańska
3.

 

Stop cyberprzemocy- zredagowanie tekstu do gazetki szkolnej i na stronę internetową. Zajęcia koła dziennikarskiego Zespół redakcyjny pod kierunkiem

M. Urbańskiej

4. Zasady korzystania z Internetu. Zajęcia z pedagogiem szkolnym w klasach IV, V, VI, VII K. Reginia
5. Dniem i nocą walcz z cyberprzemocą – nie jesteś sam.

 

Gazetka tematyczna E. Kotar
6. Stop cyberprzemocy. Spotkanie z Funkcjonariuszką Policji w Goleniowie st. inspektor Magdaleną Bieniek z Zespołu ds. Nieletnich  i Patologii – Przejawy demoralizacji oraz czyny karalne i ich konsekwencje K. Reginia
7. Komputer-Twój wróg czy przyjaciel? Rozmowa kierowana, prace plastyczne-

kl. I, III

 

I. Bartosiewicz,

B. Skakuj

 

GRUDZIEŃ – TOLERANCJA

 

Lp. Temat Działania Odpowiedzialni
1. ,,Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny” – pogadanka.

Ułożyć Kodeks Tolerancyjnego Człowieka

 

Godziny z wychowawcą   w klasach IV, V, VI, VII K. Reginia,

J. Jacewicz,

M. Urbańska,

D. Paździora

2. ,,Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie”. Język polski w klasach IV, V, VI, VII  

M. Urbańska

3. Być tolerancyjnym – czy to jest trudne? Zajęcia z pedagogiem szkolnym w klasach IV, V, VI, VII K. Reginia
4.  Czy jesteśmy tolerancyjni?  Religia w klasach IV, V, VI, VII A.   Staśkowiak
5. Toleruję, szanuję, akceptuję Gazetka tematyczna E. Kotar
6. ,,Kolory tolerancji” – razem w nauce i zabawie Prace plastyczne  

J. Duszczak

 

7.  Hasła promujące tolerancję a negujące agresję i przemoc.

Wystawa prac

Zajęcia komputerowe klasach IV, V, VI, VII P. Buczkowski
8. „ Leśne przedszkole”- bajka terapeutyczna M. Gajewska , M. Rybacka ,  M. Żmudzińska.  Rozmowa kierowana, prace plastyczne-

kl. I, III

 

I. Bartosiewicz,

B. Skakuj

LUTY – KULTURA I SZACUNEK, PRZYJAŹŃ I MIŁOŚĆ

 

Lp.

Temat Działania

Odpowiedzialni

1. ,,Jak Cię widzą tak Cię piszą” Godziny z wychowawcą   w klasach IV, V, VI, VII  K. Reginia,                 

K. Klimecka,              

M. Urbańska,   

E. Kotar

2. ABC dobrego wychowania- poradnik dla każdego Język polski w klasach IV, V, VI, VII  M. Urbańska
3. Kultura i szacunek tworzą Twój wizerunek Religia w klasach IV, V, VI, VII  A.Staśkowiak
4. Wiersz Jana Brzechwy „Kwoka”:

Sovoir- vivre na co dzień.

Zasady zachowania        w towarzystwie koleżanek i kolegów, gazetka tematyczna  E. Kotar

 

 

5.

 

Netykieta, czyli o kulturze w internecie

 

Zajęcia komputerowe klasach IV, V, VI, VII  P. Buczkowski
6.

 

 

Nauka piosenki ,,Grzeczne słówka”

Mini quiz rysunkowy ,,Drzewko pełne dobrych słów”

Rozmowa z dziećmi na temat słów piosenki, praca plastyczna kl. I, III

 

 I. Bartosiewicz,         

 B. Skakuj

 

Działania na kolejne miesiące przedstawimy w późniejszym terminie.