Samorząd Szkolny 2023/2024


Samorząd Szkolny SP w Lubczynie: 

Hanna Kołodziejek – Przewodnicząca

Oliwia Zaorska – Zastępca

Martyna Rus – Skarbnik

 

Główne cele działalności Samorządu Szkolnego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły,
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka,
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju,
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich,
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych,
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania,
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych,
 • Rozwój zainteresowań,
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz potrzebujących pomocy,
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności,
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Założenia na rok szkolny 2022/2023

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska,
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym,
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego,
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych,
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • Organizowanie zebrań Samorządu Uczniowskiego,
 • Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas,
 • Prowadzenie tablicy Samorządu Uczniowskiego,
 • Współudział w uroczystościach szkolnych,
 • Ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji.

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości,
 • Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • Akademia z okazji zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego.

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • Czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • Pośredniczenie między uczniami, a nauczycielami oraz rodzicami,
 • Doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Opiekun Samorządu Szkolnego: Magdalena Wachowiak