UWAGA – KOMUNIKAT!

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł. Przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wnioski o świadczenie Dobry Start w gminnym organie właściwym składają:

– rodzice

– opiekunowie prawni,

– opiekunowie faktyczni dziecka,

– osoby uczące się (z wyłączeniem osób samodzielnych, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – art. 140 tej ustawy)

Z kolei w powiatowym centrum pomocy rodzinie według miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub siedziby placówki wnioski składają:

– rodziny zastępcze,

– osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

– dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

– osoby uczące się będące osobami usamodzielnionymi w rozumieniu ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
  • Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
  • Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polski – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W  wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Świadczenie dobry start przysługuje także na dziecko umieszczone w domu dziecka, czyli w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wniosek na takie dziecko składa dyrektor placówki w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na siedzibę kierowanej przez niego instytucji.

W związku z nowym okresem zasiłkowym/świadczeniowym 2018/2019 informujemy, iż od 6 sierpnia do 29 października 2018 r. Dział Świadczeń Rodzinnych w Goleniowie czynny będzie:

– w poniedziałki od godz. 7:30 do godz. 17:00

– od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Wniosku o świadczenie „Dobry start” będą do pobrania w Bibliotece Miejskiej w Goleniowie, w Biurze Obsługi Interesanta Urząd Gminy i Miasta Goleniów, strona internetowa OPS Goleniów w zakładce wnioski www.ops.goleniow.pl oraz w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych ul. Pocztowa 13.

UWAGA: rozporządzenie nie przewiduje składania wniosków o świadczenie dobry start za pośrednictwem ePUAP jak i platformy PUE ZUS.

Informacje można uzyskać pod nr tel. 91 407-34-75, 91 469-42-02.