Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ochrona danych osobowych

Administrator: Szkoła Podstawowa w Lubczynie, ul. Lipowa 14, 72-105 Lubczyna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator danych  osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubczynie,
ul. Lipowa 14, 72-105 Lubczyna.

Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (91) 419 18 28 lub adresu e-email: szkola@lubczyna.pl

 

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować przez telefon:
+48 608442652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl

 

Cel i podstawa przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio na podstawie:

 1. a) wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę,
 2. b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 3. c) wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
 4. d) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony
i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane
są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora,
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego
z przepisów prawa.

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. a) dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 2. b) usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
  z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 3. c) ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. d) cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 5. e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 1. a) obowiązkowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa;
 2. b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie
  brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Data dodania: 2024-02-23 09:29:44
Data edycji: 2024-02-24 13:56:22
Ilość wyświetleń: 122

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej